اولين دريافت كننده استاندارد بين المللي ISO9001:2000 تضمين كيفيت در توليد اتوكلاو در ايران - واحد نمونه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در سالهاي 1379-1380-1381-1385 - اتو كلاو هاي ايران توليد را از شركتهاي معتبر ( نمايندگيها ) در سراسر كشور تهيه فرمائيد - دستگاهاي ايران توليد در معتبر ترين مراكز تحقيقاتي و آزمايشگاهي كشور نصب گرديده است - صادرات نيز به صورت موردي دركشور هاي استقلال يافته افغانستان آفريقا و دبي ارسال شده است .